FANDOM


Alternative Names: Ge

Gender: Female

Abode: earth

Roman Counterpart: Terra

Parents: None

Consort(s): Uranus, Aether, Poseidon, Zeus

Children: Uranus, The Ourea, Pontus, The Nesoi, Oceanus, Coeus, Crius, Hyperion, Iapetus, Cronus, Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Tethys, Phoebe, The Cyclopes, The Hecatoncheires, The Erinyes, The Gigantes, The Curetes, The Meliae, Typhon, Nereus, Thaumas, Phorcys, Ceto, Eurybia, Charybdis, Cyprian Centaurs, Dolus, Lyssa, Penthos, Horcus, Poena, Lethe, Aergia, Python, Nemean Dragon, Stygian Bull, Scorpius, Aegaeon, The Telchines

Myths: